Vi skaber klarhed i vandløb

Løsninger

Screening af vandløb med sonar-teknologi

Vi tilbyder screening af vandløbsbund ved hjælp af GPS- og sonar-udstyr. Screeningen foretages ved sejlads. Vores metode gør os i stand til at tilbyde høj opløsning i sejlretningen til en god pris. Med en screening er vi i stand til at identificere bundhævninger, som potentielt kan forårsage forringet vandføringsevne.

Screeningsresultaterne anvender vi til at udarbejde tværprofiler i vilkårlig afstand (typisk 50-100 m) samt en længdeprofil af strækningen, som skal give dig et godt overblik af dit vandløb. Vi kompilerer også en luftfoto-rapport bestående af dybder langs vandløbet samt de tværprofiler vi har udarbejdet. På denne måde giver vi mulighed for at følge vandløbstrækningen fra oven via satellit-fotos, hvori vi har indtegnet dybdekurver.

Længdeprofiler

Som en fast del af screeningen tilbyder vi et længdeprofil af den gældende strækning. Længdeprofilet består af dybeste punkt i hvert tværprofil, brinker samt vandspejlskoten på dagen.


Længdeprofilet kan være nyttigt til at sammenligne regulativmæssig bund og den aktuelle bund.

Tværprofiler

Ligesom længdeprofilet, tilbyder vi i forbindelse med screening optegninger af tværprofiler langs strækningen. Foruden tværprofilet angiver vi det våde tværsnitsareal, som er af stort betydning for vandføringen.

På opfordring udarbejder vi her gerne et overblik over samtlige tværprofilers areal, således små tværsnit kan identificeres

Tegning af batymetriske kort

Det batymetriske kort (eller dybdekortet) er et fantastisk redskab til at dykke endnu mere ned i vandløbet. På dette kort er det muligt at følge strækningen oppefra og se bundforholdene som et farvelagt konturkort.


I dette kort indtegner vi også de enkelte tværprofiler, således de kan ses sammen med de eksisterende omgivelser.

Vandspejlsberegninger

Vandspejlsberegninger er essensen af kontrol af regulativer af typen teoretisk skikkelse. Kontrollen udføres ved at sammenligne vandføringsevnen for den i regulativet definerede skikkelse med den aktuelle geometri. Kontrol af teoretisk skikkelse kræver derfor en geometrisk opmåling.


Har du allerede en opmåling? Intet problem! Vi udfører vandspejlsberegninger uanset om det er på vores eller dine data.

Tidsserie-analyse

Langt størstedelen af de offentlige danske vandløb bliver kontinuerligt overvåget. Mange af de eksisterende målestationer har været i drift i adskillige år, og kan derfor fortælle om den tidslige udvikling der har fundet sted.

Vi tilbyder gennemgående tidsserieanalyser af vandstand og vandføring, hvor data er tilgængelige. 


Ud fra tidsserieanalyse kan vi fortælle, om der har været en udvikling i vandstand og vandføring i dit vandløb.


Projekter

HEC-RAS vejledning

Foreningen Danske Vandløb ønskede en vejledning i, hvordan en stationær 1D vandspejlsberegning opstilles i HEC-RAS. Vejledningen er udarbejdet som et eksempel på en kontrol af regulativtypen teoretisk skikkelse. I den forbindelse har vi udarbejdet en skriftlig rapport samt en video-serie i 8 dele.

Screening af Gudenå

Strækningen fra Resenbro til Kongensbro. Udført for Gudenålauget GST.

Formålet med screeningen var at identificere bundhævninger og og indsnævringer på strækingen for at assistere vandløbsmyndigheden med at tilrettelægge en miljøvenlig oprensning. Der blev suppleret med video optagelser med dykker.

Screening af Suså

Strækningen  Næsby Bro til Tystrup Sø, udført for Øvre Suså Vandløbslaug.

Strækningen skulle undersøges for identifikation af bundhævninger, og der blev udført vandspejls beregninger for 6 forskellige senarier

Screening af Nørreå

Screeningen skulle vurdere vandløbets tilstand og der blev foretaget statistiske undersøgelser af udviklingen i vandstand, vandføring og Manningtal over en 30-årig periode.

STATQ

STATQ er et værktøj til visualisering af data fra den offentlige portal Oda for alle, hvor kvalitetsikrede data indsamlet i forbindelse med det Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljøet og Naturen (NOVANA) bliver lagt op.


STATQ kan tilgås herunder, hvor mere information kan findes.

Forslag til forbedringer og tilføjelser er meget velkomne og kan sendes til LMS@srbat.dk

Steen Rasmussen Ingeniør

Email: steen.rasmussen5@gmail.com

Telefon: 40 87 45 28

Lasse Mondberg Schwenger Civilingeniør

Email: Lasse.m.schwenger@gmail.com

Telefon: 42 19 38 02